MIAMI-DADE COUNTY

United Way of Miami-Dade
Ansin Bldg, 3250 SW Third Avenue
Miami, FL 33129-2712
Phone: (305) 860-3000

http://www.unitedwaymiami.org/